Doelstelling AAB

 


Gemeenten zijn als eerste verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening in hun buitengebied. Zij zijn, vanuit een zorgvuldige afweging van alle belangen in het buitengebied, sturend in de ontwikkelingen die hier plaatsvinden.
Voor de burger zijn zij het eerste aanspreekpunt als het gaat om het al dan niet verlenen van vergunningen. Voor het beoordelen van agrarische ontwikkelingen maken gemeenten sinds 35 jaar gebruik van de diensten van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen.

Sinds 1971 adviseert de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen de Brabantse gemeenten over bouwaanvragen van agrarische, agrarisch verwante en agrarisch-technische bedrijven.
De Commissie kwalificeert bouwaanvragen op aspecten die in relatie tot het ruimtelijk beleid relevant zijn. Het door de Commissie uitgebrachte advies komt tot stand tegen de achtergrond van het door de provincie geformuleerde ruimtelijk beleid.

Het advies kan voor de gemeente een hulpmiddel zijn bij de toetsing van de bouwaanvraag aan het vigerende bestemmingsplan. De AAB toetst de aanvraag dus niet zélf aan het streekplan, het bestemmingsplan of aan andere plannen inzake het (gewenste) ruimtelijk beleid van de gemeente.